ครูดีเด่น โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ครูดีเด่น (การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประจำปี 2552 - 2553

โครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 ปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ (18/11/53)

โครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 ปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ (18/11/53)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม โครงงานสุขภาพช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแคนดง ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ฯ ที่จังหวัดอุดร

การนำเสนอโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2

การนำเสนอโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแคนดง นำเสนอโครงงานสุขภาพด้วยเพลงที่ร่วมกันแต่งประกอบโครงงาน ได้อย่างน่าประทับใจ และชนะใจกรรมการตัดสินให้ชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในที่สุด

กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 2

กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 2
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแคนดง นำเสนอกิจกรรมการแข่งขัน การแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ของ สพป.บุรีรัมยื เขต 4 ที่อำเภอนาโพธิ์ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ เป็นตัวแทนของเขต ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นฯ ช่วงชั้นที่ 2

กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นฯ ช่วงชั้นที่ 2
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแคนดง ขณะแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผลการแข่งขัน ได้รับรสงวัลเหรียญทอง (ที่ 3) การแข่งขันที่อำเภอนาโพธิ์ วันที่ 19 พ.ย.53

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553


ผู้ปกครองส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิต
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการบริจาคถุงเชื้อเห็ดนางฟ้า
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มเพื่อน

กลุ่มเพื่อน
อาจารย์และเพื่อน บริหารฯ2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์สตึก